kozadattar.hu


Magyarország.hu - Kormányzati portál


www.aldozatsegites.hu
Zöldfa úti komplex-telep program
www.resource-ce.eu


Hirdetési feltételek
Lelkisegély szolgálat 25 éves kortól
Lelkisegély szolgálat 45 éven felülieknek
TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről
www.allamkincstar.gov.hu
www.gvh.hu
www.nedoljonbe.hu

Kompetencia-fejlesztés Salgótarjánban


TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0268

 

"A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában"

(Coolahan)

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP-3.1.4./08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című felhívást tett közzé, melyre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata „Kompetencia-fejlesztés Salgótarjánban” címmel sikeres pályázatot nyújtott be.

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0268 azonosító számon regisztrált,  és 2009-05-27-én kelt támogató levél szerint  135 015 294 Ft támogatásban részesült. 


A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek:

 

Feladatellátási-hely neve  Feladatellátási-hely címe  Feladatellátási-
helyre igényelt
támogatás összege
 Óvoda
Salgótarjáni Összevont Óvoda
Mackóvár Központi Óvoda
Salgótarján, Arany János út 19/A 7 000 000
Salgótarjáni Összevont Óvoda
Gyermekkert Tagóvoda
Salgótarján, Gyermekkert út 1. 7 000 000
Salgótarjáni Összevont Óvoda
Nyitnikék Tagóvoda
Salgótarján, Budapesti út 66. 7 000 000
 Általános Iskola
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon
Arany János Tagiskola
Salgótarján, Budapesti út 66.
24 519 892
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon
Dornyay Béla Tagiskola
Salgótarján, Forgách Antal út 1.  15 000 000
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán Tagiskola Salgótarján, Mártírok útja 3. 25 000 000 
 Középiskolák
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Salgótarján, Arany János út 12. 24 495 402 
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Tagintézmény
Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. 25 000 000 

 

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével
A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

 

Részcélok:

  • a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében (ehhez szükséges újszerű tanulásszervezi eljárások bevezetése - pl. projektalapú oktatás, kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazásának meghonosítása);
  • a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás);
  • a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázatok keretében beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása).

A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási, és a matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített. Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették.

 

A tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges az iskolarendszer fejlesztése, alkalmassá tétele a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés biztosítására.
Különösen fontos a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek, kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei.
Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy az oktatási intézményrendszerben megtörténjen az a váltás, amely a pedagógiai kultúra teljes megújulását feltételezi.
Iskoláinkban még napjainkban is a frontális osztálymunka jellemző, kevés tanulói aktivitással, túl sok tanári irányítással és magyarázattal, a hagyományos eszközrendszerrel és ilyen eljárásokra támaszkodva. Egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, egyénre szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat nincs jól felkészült, a kor színvonalán és eszközeivel tudást közvetíteni képes pedagógusok nélkül. Szükséges, hogy a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelő módon jussanak ismeretekhez az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával. Ugyanakkor a hagyományos tanárszerep átértékelődéséből fakadó feszültségeket is oldani kell: megfelelő képzések, felkészítés után hozzá kell juttatni a pedagógusokat, intézményeket az újszerű kompetencia-alapú oktatási programcsomagokban és kapcsolódó digitális tartalmakban megjelenő teljes pedagógiai eszközrendszerhez. Meg kell teremteni mindezek intézményi bevezetésének feltételrendszerét is.

 

A pályázat eleget kíván tenni annak az igénynek, hogy az egyes társadalmi csoportok, rétegek (nők, romák, fogyatékossággal élők) esélyegyenlőségének, társadalmi, helyi integrációjának biztosításához hozzájáruljon, továbbá elősegítse a társadalmi tolerancia növelését.
Ennek érdekében javítani kívánja az érintett társadalmi csoportok és rétegek versenyképes tudáshoz (képességekhez, készségekhez, kompetenciákhoz) való hozzáférési lehetőségét, ezáltal csökkenti foglalkoztatási hátrányaikat. Oktatási intézmények esetén a szelekciós és a szegregáló gyakorlat csökkentése és megszüntetése a cél. Támogatni kívánja az integrációs és az inkluzív programok elterjedését, az egyéni képességeket és érdeklődést szem előtt tartó nevelési szemléletet, oktatási és képzési rendszereket és pályaorientációs programokat, továbbá IKT kompetenciák fejlesztését annak érdekében, hogy az érintettek iskolázottsági színvonala emelkedjen, ezáltal munkaerő-piaci esélyeik növekedjenek.

 

A programba bevont pedagógusok és  tanulócsoportok:

Implementáló, innovációra vállalkozó pedagógusok:

 

Arany János Tagiskola
Név Kompetenciaterület Modul Osztály
Král Péterné Matematika 5-6 A 5.b
Kissné Takács Ágnes matematika B 3.b
Véghné Pintér Friderika szövegértés-szövegalkotás a 5.b
Schmidt-Gerencsér Mária szövegértés-szövegalkotás b 2.a
Tolmácsiné Godó Gabriella szövegértés-szövegalkotás b 3.b
Nyertgesné Kovács Mária Szoc. életvitel a 2.a

 

Dornyay Béla Tagiskola 
Név Kompetenciaterület Modul Osztály
Bakosné Sánta Mária matematika A 5.
Baksa Róbertné matematika B 5.
Hrecskáné Kékesi Gabriella szövegértés-szövegalkotás A 1.
Drexler Éva szociális a 3.

 

Kodály Zoltán Tagiskola
Név Kompetenciaterület Modul Osztály
Makkai Gáborné matematika A 1.b
Deákné Angyal Mária matematika B 2.a
Mizseiné Herold Judit szövegértés-szövegalkotás A 3.a
Tarnócziné Máté Melinda szövegértés-szövegalkotás b 7.a
Sándorné Vincze Anikó szövegértés-szövegalkotás B 3.b
Pintérné Horváth Anita szövegértés-szövegalkotás b 3.b
Csőke Ágnes szociális, életviteli, környezeti a 5.b

 

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
Név Kompetenciaterület Modul Osztály
Tóthné Juhász Andrea matematika A 9.c-2
Vágvölgyi Péter matematika B 9.a
Varga Zoltán szövegértés-szövegalkotás a 9.c-1
Fazekas Zoltánné szövegértés-szövegalkotás b 10.a
Szilágyi Beáta szövegértés-szövegalkotás b 10.d
Buttkainé Vajda Éva életpálya építés a 10.c

 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény
Név Kompetenciaterület Modul Osztály
Somoskőiné Nagy Magdolna matematika A 9.ksz-1
Baárné Dics Zsuzsanna matematika a 9.ksz-2
Pécsi Gabriella matematika b 9.v
Füzesi Tamás szövegértés-szövegalkotás a 9.ksz
Tőzsérné Illés Mária szoc életvitel b 9.k
Hegedűsné Újlaki Ágnes szoc életvitel a 9.ksz

 

Mackóvár Tagóvoda 1. Balogh Judit
2. Szeberényi Sándorné
Gyermekkert Tagóvoda 1. Institóriszné Telek Györgyi
2. Zsélyiné Bodnár Szilvia
Nyitnikék Tagóvoda 1. Kecskésné Boros Katalin
2. Balogh Judit

 

 

BESZÁMOLÓK A MEGVALÓSÍTOTT FELADATOKRÓL:

- Gyermekkert Tagóvoda

- Mackóvár Tagóvoda

- Nyitnikék Tagóvoda

 

- Arany János Tagiskola

- Dornyay Béla Tagiskola

- Kodály Zoltán Tagiskola

 

- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmén

- Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskol

 


Kövess minket Facebook-on
Online Ügyeletfigyelő Rendszer
Tourinform Iroda Salgótarján


Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Tarjáni Gyermektábor
Bányászati Kiállítóhely Salgótarján
Zenthe Ferenc Színház


SINIA Bútorgyártó Kft.
Salgó Raktártechnika Kft.


Salgótarján Kártya